Karbidová lampa - návod k použití

Výrobce: J.K.DEY & SONS, Kolkata, INDIA
Dovozce do ČR: Jana Kreisingerová, Bahno 14, Černíny, 28401


Návod je určen pro karbidové lampy

 • Karbidová lampa hrníčková 115C (kód dey-HL115C)
 • Karbidová lampa ruční 104C (kód dey-RL104C)
 • Karbidová lampa stolní malá (kód dey-SLsmall)
 • Karbidová lampa stolní velká (kód dey-SLbig)Hrníčková lampa 115C

 • Rozměry: průměr 53 mm, výška 95 mm
 • Zrcadlo: s křesadlem, průměr 110 mm
 • Hmotnost (prázdná): 290 g
 • Náplň karbidu: do cca 50 g
 • Doba svitu: cca 2,5 – 3 hodiny (podle nastavení plamene a kvality karbidu)

Ruční lampa 104C

 • Rozměry: průměr 80 mm, výška 150 mm
 • Zrcadlo: bez křesadla, průměr 110 mm
 • Hmotnost (prázdná): 610 g
 • Náplň karbidu: do cca 180 g
 • Doba svitu: cca 3,5 – 5 hodin (podle nastavení plamene a kvality karbidu)

Stolní lampa malá

 • Rozměry: průměr 53 mm, výška těla 95 mm, výška s hořákem 27,5 mm
 • Zrcadlo: nemá
 • Hmotnost (prázdná): 250 g
 • Náplň karbidu: do cca 50 g
 • Doba svitu: cca 2,5 – 3 hodin (podle nastavení plamene a kvality karbidu)

Stolní lampa velká

 • Rozměry: průměr 80 mm, výška těla 150 mm, výška s hořákem 410 mm
 • Zrcadlo: nemá
 • Hmotnost (prázdná): 740 g
 • Náplň karbidu: do cca 180 g
 • Doba svitu: cca 3,5 – 5 hodin (podle nastavení plamene a kvality karbidu)


Návod použití

Karbidové lampy jsou určeny ke svícení za dodržení všech bezpečnostních pokynů. Používejte je pouze v dobře větraných prostorech, kde nehrozí nebezpečí požáru. Lampy nemají žádné certifikáty pro provoz ve zvláštních prostorech a jsou určeny výhradně pro nekomerční použití. Tento návod k použití je závazný.

karbidová lampa - popis

karbidová lampa - popis


Bezpečnostní pokyny

Lampy smí samostatně používat pouze osoby zletilé, osoby nezletilé pouze pod nepřetržitým dohledem osoby zletilé. Obsluha lampy nesmí mít sníženou pozornost působením léků, alkoholu, omamných látek nebo dalších vlivů.

Lampa svítí ostrým pronikavým svitem, takže je zakázáno hledět přímo do plamene lampy, při delším přímém pozorování hrozí poškození zraku.

Lampa svítí díky přímému plamenu, je tedy nezbytné při provozování zabránit tomu, aby kvůli plamenu vznikl požár. Je nepřípustné lampu používat v prostorech s nebezpečím výbuchu, prostorech, kde se může hromadit hořlavý plyn nebo prach, nebo v prostorech s lehce hořlavými materiály. Pokud obsluha lampy nemá jistotu, zda její používání je bezpečné, je nutné se jejímu používání vyhnout.

Při zhasnutí nebo sfouknutí plamene může dále docházet k vývinu hořlavého a v určité koncentraci výbušného plynu. Proto je nezbytné po ukončení používání lampu neprodleně rozebrat, vyčistit, zbylou vodu vylít ze zásobníku a zbývající karbid vápníku a vápno zlikvidovat.

Při vývinu acetylenu z karbidu vápníku vzniká teplo. Spodní část nádoby lampy se tedy zahřívá. Při správném nastavení se zahřívá tak, že nehrozí nebezpečí popálení. Při nesprávném nastavení může být nádobka horká a může vzniknout nebezpečí popálení a k manipulaci je nutné použít vhodné ochranné pomůcky jako jsou rukavice.

Výsledkem reakce karbidu vápníku a vody při svícení lampy je jako odpad směs vody a vápna. Tato směs má dráždivé účinky a při manipulaci je vhodné používat ochranné prostředky jako gumové rukavice, případně ochranné brýle. Vyvarujte se zasažení očí odpadem z lampy! V případě potřísnění omyjte zasažené části těla proudem dostatečného množství čisté vody.

Samotný karbid vápníku je dráždivá látka, která prudce reaguje s vodou, a proto při přímém kontaktu s pokožkou ji vysušuje. Při manipulaci s ním doporučujeme používat nástroje nebo vhodné ochranné pomůcky.

Lampa nesmí být ponořena do vody. Karbid vápníku nesmí být vystaven přímému kontaktu s vodou (ani sněhem, ledem nebo párou) – hrozí prudká reakce a samovolné vzplanutí.

Doporučujeme používat lampu pouze v prostorech s dostatkem tekoucí vody, pro případnou první pomoc obsluze.

V případě odložení svítící lampy je nezbytné zajistit, aby nedošlo k převržení a tedy možnému vzplanutí okolí.

S tímto návodem musí být seznámena každá osoba, která obsluhuje lampu, a proto je vhodné návod k použití uchovávat spolu s lampou.

Skladování

Lampy skladujte v suchých prostorech. Zamezte mechanickému poškození. Lampy vždy skladujte bez náplně karbidu, vody a vždy odstraňte odpad po provozu lampy.

Likvidace

Lampa je vyrobena z kovových materiálů (železo, mosaz, měď), proto při likvidaci tyto části odevzdejte k recyklaci do sběrny. Některé drobné části jsou gumové, ty vyhoďte do směsného odpadu.

Princip činnosti

Karbidové lampy svítí díky plamenu, který vzniká na konci plynové trysky, ze které uniká hořlavý plyn acetylen. Po smísení acetylenu se vzduchem vzniká hořlavá směs, která vydává při hoření intenzivní světlo. Acetylenový plamen se v tomto ohledu liší například od plamene propan-butanu, kdy se pro účely svícení musí do plamene přidávat jemná síťka, která umožní intenzivnější svit.

Acetylen se při svícení lampou vyvíjí přímo v lampě. Dochází k tomu díky reakci karbidu vápníku s vodou. Karbid vápníku je sloučenina vápníku a uhlíku. Při kontaktu s vodou vzniká hydroxid vápenatý (vápno) a acetylen. Tuto reakci provází také vznik tepla, jedná se tedy o exotermní reakci. Při kontaktu karbidu vápníku s dostatkem vody může dojít ke vznícení, protože vývin acetylenu je doprovázen prudkým zahřátím až ke vzplanutí.

Popis chemická reakce

CaC2 + 2H2O = Ca(OH)2 + C2H2 + teplo
karbid vápníku + voda = hydroxid vápníku + acetylen

Aby nedocházelo k nekontrolovatelnému vývinu acetylenu, je třeba tento proces regulovat. Regulace je možná buď omezením množství karbidu (například postupným ponořováním do vody), nebo omezením množství vody. Karbidové lampy používají omezení množství vody. Děje se to tak, že v dolní části lampy je zásobník s karbidem vápníku na který kape voda z horního zásobníku. Skutečně i jenom pomocí drobných samostatných kapek dochází k dostatečnému vývinu acetylenu k hoření.

karbidová lampa - princip činnostiAcetylen

Je to bezbarvý plyn, ve směsi se vzduchem hořlavý. Výbušný při koncentraci 2,3% - 82%. Teplota vzplanutí 305°C. Teplota plamene přes 3000°C. Svítivost až 15x větší než svítiplyn. Má menší hustotu než vzduch, hromadí se proto v horních částech prostoru.
R-věty: R5, R6, R12. S-věty: (S2), S9, S16, S33.

Používání

Před svícením je třeba zkontrolovat:

 • 1. regulátor vody – kapátko včetně pružiny
 • 2. uzávěr nádobky na vodu
 • 3. reflektor
 • 4. těsnění mezi nádobkou na vodu a zásobníkem karbidu
 • 5. tryska (čistota, průchodnost)
Příprava k rozsvícení:
 • 1. Úplně zavřete přívod vody (kapátko) a rozšroubujte lampu – oddělte spodní část (zásobník karbidu) od vrchní části (zásobník vody)
 • .
 • 2. Odšroubujte víčko plnicího otvoru pro vodu, naplňte zásobník vodou a uzavřete víčko. Při manipulaci s vodou chráňte karbid před namočením!
 • .
 • 3. Nastavte přívod vody. Postupným povolováním šroubu kapátka dosáhněte stavu, kdy z kapátka ve svislé poloze horní části lampy odkapává cca 1 kapka za 1 až 2 sekundy. V případě potřeby kapátko přivřete a znovu pomalu otvírejte. Doporučujeme proces vyzkoušet a ověřit si citlivost nastavení.
 • .
 • 4. Zásobník karbidu (dolní část lampy) naplňte karbidem vápníku. U malé lampy nepřekročte náplň 50 g, u větší lampy nepřekročte náplň 150 g. Náplň pak zabírá 1/2 až 3/4 obsahu zásobníku. Nikdy jej neplňte až po okraj, může pak docházet ke zhoršení funkce - karbid po reakci s vodou nabývá na objemu.
 • .
 • 5. Nasaďte těsnění mezi zásobník karbidu a zásobník vody a obě části sešroubujte tak, aby zásobník byl těsně uzavřen.
Rozsvícení a provoz:
 • 1. Po kompletaci lampy a správném nastavení kapátka počkejte cca 30 – 40 sekund aby se zásobník karbidu zaplnil acetylenem, a ten aby začal proudit tryskou.
 • .
 • 2. Po této době by měl být slyšet unikající plyn. Pokud je slyšet plyn unikat dříve, není třeba vyčkat celý doporučený interval a lze plyn rovnou zapálit. Při zapalování buďte opatrní – nelze dopředu odhadnout délku plamene.
 • .
 • 3. Po rozsvícení nastavte požadovanou délku plamene. Při regulaci – otevírání a přivírání kapátka pamatujte na to, že je velmi citlivé. Po malém zásahu vždy vyčkejte nějaký čas, protože nové nastavení se musí ustálit! Změny tedy dělejte citlivě a vyčkejte na výsledek několik desítek sekund. Buďte trpěliví! Po čase získáte potřebnou zručnost.
 • .
 • 4. Délka plamene pro maximální výdrž: cca 6 – 12 mm, pro optimální svit 25 – 38 mm.
 • .
 • 5. Doba hoření je cca 2,5 hodiny pro malé lampy a 4 – 5 hodin pro velké lampy (vždy záleží na nastavení plamene). Pro optimální výsledky doporučujeme po cca 1 hodině doplnit vodu do zásobníku (zlepší se tím rovnoměrnost nastavení).

Zhasnutí:

Pokud plamen časem klesne pod 6 mm, je pravděpodobně karbid vyčerpán. Nečekejte až plamen sám zhasne – zbytečně se tím špiní tryska.

 • 1. Vypněte přívod vody zavřením kapátka.
 • 2. Počkejte na zmenšení plamene a sfoukněte ho.
 • 3. Rozšroubujte lampu a oddělte zásobník karbidu a zásobník vody.
 • 4. Nespoléhejte na to, že když plamen zhasne, že se nevyvíjí acetylen! Vždy uzavřete přívod vody a vždy lampu rozeberte!
Údržba po provozu:
 • 1. Po každém provozu lampu důkladně vyčistěte. Zejména vyprázdněte zásobník karbidu a vymyjte všechny zbytky vápna proudem vody. Pokud se všechen karbid nespotřeboval, pak jej před vymytím oddělte od vápna. Vylijte zbytky vody ze zásobníku vody.
 • .
 • 2. Před a po každém použití lampy zkontrolujte a případně vyčistěte trysku například tenkým měkkým drátkem. Počínejte si opatrně, aby nedošlo k lámání keramiky.
 • .
 • 3. Udržujte kapátko čisté. Průběžně kontrolujte napětí pružiny, případně lehkým roztažením napětí obnovte.
 • .
 • 4. Reflektor a povrch lampy udržujte pouze měkkým hadříkem aby nedošlo ke zbytečnému poškrábání.
 • .
 • 5. Těsnění Uuržujte čisté a nepoškozené. Pokud by ztvrdlo, ihned jej vyměňte, aby nedocházelo k úniku plynu.
 • .
 • 6. Při demontáži trysky postupujte opatrně, aby nedošlo k prasknutí keramické vložky. Trysky jsou do tělesa lampy zašroubovány.
Další doporučení, poznámky:
 • 1. Při příliš dlouhém plamenu, a tedy prudkém vývinu acetylenu, může dojít k nadměrnému ohřátí tělesa zásobníku karbidu. Regulujte tedy plamen správně.
 • .
 • 2. Pokud víčkem tělesa zásobníku probublává plyn znamená to, že tlak v tělese zásobníku je příliš velký, a je třeba přivřít přívod vody.
 • .
 • 3. Je běžné, že v průběhu svícení je třeba plamen regulovat (lampa se prohřívá, dochází k dilataci, ubývá voda v zásobníku atp.).
 • .
 • 4. Lampu používejte vždy ve svislé poloze!
 • .
 • 5. Otřesy lampy mohou způsobit přemístění materiálu uvnitř zásobníku karbidu a nerovnoměrnost ve svitu lampy.
 • .
 • 6. Lampy jsou vyráběny tradičními ručními postupy a drobné tvarové odchylky nebo nedokonalost ve zpracování nejsou závadou, pokud nevedou k nefunkčnosti lampy.
 • .
 • 7. Vždy používejte vodu bez mechanických nečistot a jiných znečistění (olej atp.).
 • .
 • 8. Vždy používejte karbid vysoké kvality spíše s jemnější granulitou (alespoň 5 kusů na 50g hmotnosti).


Možné potíže a jejich odstranění

1. Plamen vůbec nehoří
Kape voda na karbid? Není karbid vyčerpán? Neuniká plyn jinou cestou než tryskou? Těsní těsnění mezi zásobníkem karbidu a zásobníkem na vodu? Je tryska průchozí?

2. Plamen po čase zhasne
V průběhu hoření je třeba plamen regulovat. V případě náhlých změn je třeba zkontrolovat, jestli se nedostaly nečistoty do trysky nebo nedošla voda. Není znečištěno kapátko? Byla použita voda bez nečistot?

3. Občas dojde k "zášlehu" plamene (plamen se prodlouží a po chvíli se vrátí do původní délky)
Pravděpodobně dochází k průsaku vody ze zásobníku přímo do prostoru zásobníku karbidu. Tvoří se velké kapky a ty způsobují chvilkový zvýšený vývin plynu. Zkontrolujte smontování vnitřních dílů lampy.

4. Plamen nehoří jenom přímo u trysky
Tryska netěsní v tělese lampy a dochází k úniku plynu bokem. Správně zašroubovat trysku, případně utěsnit zinkooxidovou pastou (snáší vysoké teploty).

5. V případě potřeby je možné objednat náhradní díly u dodavatele lamp


Rozsah záruky

Na karbidové lampy je poskytována zákonná záruka 24 měsíců. Záruka se nevztahuje na nepřesnosti výroby, které nevedou k nefunkčnosti výrobku. Záruka se také nevztahuje na běžné opotřebení provozem. Zvláště trysky hořáku mají omezenou životnost. Po jejich opotřebení je nutná výměna. Další spotřební materiál je těsnění mezi zásobníkem karbidu a zásobníkem vody. Záruka se také nevztahuje na mechanické poškození.


Dovětek

Těší nás, že jste si zakoupili náš výrobek a přejeme Vám, aby dobře sloužil a přinesl mnoho spokojených hodin strávených ve světle.

Karbidové lampy jsme jako dovozci sami podrobně testovali a tento návod vznikl jako promítnutí našich zkušeností. Po přečtení návodu se může zdát, že je ovládání komplikované a použití snad až skoro nebezpečné. Ujišťujeme vás že tomu tak není a karbidové lampy jsou po zácviku snadné k používání, údržbě i provozu a za použití rozumu jsou i bezpečné.

Tento web používá k poskytování služeb soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.